تبلیغات یک رفتار اجتماعی است

تبلیغات یک رفتار اجتماعی است تبلیغات صرفا اختصاص به معرفی یک محصول یا کالای تجاری نیست ، تبلیغات یک رفتار اجتماعی است که ریشه در رفتار و افکار ما نیز دارد ، از تعاریف خودمان گرفته تا مسائل تمجیدی و تعریفی پیرامون عقاید و اشیا و حتی فرزندان ما را شامل می شود که شاید در خیلی موارد این موضوع را به صورت ناخودآگاه برای جلب نظر دیگران بروز دهیم اما تبلیعات در تعاریف تجاری روش های گوناگونی دارد و در مسائل شخصی معمولا تفاسیر و تحلیل های رفتاری و روانشناختی دارد اما آنچه ریشه مشترک آنها هست جلب نظر و توجه دیگران برای یک عرضه خاص است . اما زمانی که صحبت از شاخص های اجتماعی و روانشناسی می گردد طبعا روی صحبت حول محور انسان است و تبلیغات بخشی از آن ریشه در رفتار های غریزی داشته و بخشی وسیعی از آن فکر شده و بر پایه تعقل و تفکر دارد اما آنچه مسلم است این است که هدف ما از تبلیغات تسخیر جایگاه محصول یا مطلوب مورد نظر ما است .