چرا هدفگذاری مهم است

چرا هدفگذاری مهم است هدف گذاری فرآیندی رسمی است که طی آن مقاصد و اهدافی که برای کسب وکار واحد سازمانی و یا گروه کاری در نظر داریم تعریف می شود. تحقق این اهداف و مقاصد ممکن است به همراهی افرادی بیرون از واحد مانند همکاران و یا مدیران ارشد بخش های دیگر سازمان نیاز داشته باشد. وقتی هدفی تعیین می کنید، عهده دار دستیابی به نتایجی مشخص در سطح فردی یا تیمی می شوید. هدف گذاری چشم اندازی بلند مدت برای شما خلق کرده و به این ترتیب انگیزه ای قوی در شما و تیم تان برای رسیدن به آن ایجاد می کند. مزیت دیگر تعیین هدف کمک به شما در نحوه تمرکز منابع و وقت تان است. دستاوردهای هدفگذاری

تمرکز بر مهم ترین چیزهایی که باید روزانه هفتگی و یا سالانه محقق شوند.

ایجاد جهت گیری واحد در سازمان یا گروه کاری

اولویت بندی کارهای خود؛ کارکنان زیر دست و افراد دیگر با تمرکز بر وظایف اصلی و مهم

ایجاد انگیزه در گروه کاری و بهبود رضایت شغلی اعضای گروه

انواع هدف گذاری

اهداف واحد سازمانی:

منظور از اهداف سازمانی، مواردی است که گروه کاری شما در یک دوره زمانی مشخص می خواهد به آن دست یابد. اهداف فردی: این اهداف نشان می دهند که هر فردی در تحقق اهداف واحد سازمان چگونه نقش دارد این را بدانید که شما باید نتیجه گرا باشید بیشتر انسان های نتیجه گرا هدفمند هستند . اگر شما به کاری که انجام می دهید علاقه نداشته باشید وقتی جذابیت کار برای شما عادی شوید دیگر به دنبال نتیجه نیستید و یک فرد فرایند گرا می شوید انسان های هدفمند میخواهند از هر کاری نتیجه بگیرند